Do voleb také elektronicky
Tento článek vyšel ve 4. čísle 2006 Zpravodaje České Ťiskové Agentury

Již v letošních volbách bude možno hlasovat nejenom tradičním způsobem osobně ve volební místnosti, ale také elektronicky. Stejně tak i v následujících volbách všech úrovní.

Po vyřešení a prověření technických prostředků, po několikaletých tahanicích o podobě volebního zákona, po stále klesající účasti občanů ve volbách a po ostudě s volbou prezidenta (u nás, ale i v USA) byl s účinností od tohoto měsíce přijat nový ústavní Volební zákon č. 324U/2006 Sb., který všechny známé problémy řeší. Po elektronickém podpisu a bankovnictví je to logický další krok ve využití elektronických prostředků pro komunikaci občanů s institucemi. Ušetří nejenom čas občanům, ale zjednoduší, zefektivní a zlevní činnost státních orgánů. Vyřeší se možnost hlasovat pro české občany v zahraničí i pro voliče na cestách mimo bydliště (bez nutnosti vydávat voličské průkazy). Také v nemocnicích, věznicích, kasárnách, domovech důchodců a podobných zařízeních pro občany s omezenou pohyblivostí jsou snadno dostupné mobilní telefony a tedy možnost volit.

Snadno je také řešen rozdíl časových pásem pro voliče v zahraničí. Elektronická volba bude možná nepřetržitě i v době mezi dvěma volebními dny, kdy jsou u nás volební místnosti v noci uzavřené, ale třeba v Asii je den.

Postup bude jednoduchý. Můžete použít klasický i mobilní telefon. Odkudkoliv ve světě bude volba začínat 800, čili bezplatné volání. Čísla pro různé země budou včas oznámena. Bude-li linka obsazena, automat se Vás zeptá, zda si přejete být zavoláni zpět a případně na jaké číslo, až se linka uvolní. Vždy pak budete spojeni na centrální volební server. Jeho fyzické umístění a ovládání podléhá přísnému režimu utajení s ohledem na jeho bezpečnost. Po navázání spojení začne server vaše spojení šifrovat individuálním kryptovacím algoritmem, který se během hovoru bude měnit. To zajistí ochranu před jakýmkoliv pokusem o odposlech. Poté vás server vyzve k identifikaci. Bude k tomu třeba číslo občanského průkazu a rodné číslo, případně číslo cestovního pasu, dále se server zeptá na některé číslice z rodného čísla vaší matky. Všechny tyto údaje server ověří porovnáním s údaji ve své databázi. Tím se vyloučí možnost, že by někdo chtěl podvodně hlasovat za vás nebo se smyšlenými čísly. Po úspěšné identifikaci vás server vyzve k vlastnímu hlasování. Potom vám potvrdí, že celá volba proběhla úspěšně.

Obdobně bude probíhat hlasování po internetu, při všech těchto krocích bude server posílat kryptované formuláře k vyplnění.

Tajnost volby bude zaručena tak, že vaše identifikační údaje budou v jiném souboru než vaše volba a jen server bude mít tyto dva soubory vzájemně propojené. Ani obsluha serveru nebude nikdy mít přístup k oběma souborům najednou ani postupně.

Jakýkoliv další pokus o volbu se stejnými identifikačními údaji bude odmítnut. Pokus o dvojitou volbu elektronicky a osobně bude ošetřen tak, že seznamy voličů, kteří se dostavili osobně, budou elektronicky předány centrálnímu volebnímu serveru v okamžiku uzavření volebních místností. Komise ve volební místnosti bude vyplňovat současně papírové i počítačové formuláře, takže bude mít průběžně k dispozici dvojí kontrolu. Když volič z roztržitosti nebo pokusu o podvod bude mít i elektronický hlas, bude platit pouze hlas v obálce.

Do úvahy byl zahrnut i názor, že neúčast ve volbách není způsobena jenom pohodlností občanů nebo jejich nezájmem o věci veřejné, ale hlavně neochotou dát hlas komukoliv z kandidátů. Proto bude volbách všech úrovní možnost dát kladný i záporný hlas. Pro každého kandidáta i stranu můžete volit ano nebo ne, dále bude možné udělit stanovený počet nejen preferenčních hlasů, ale také záporných, tzv. deferenčních hlasů některým kandidátům. Při větším počtu kandidátů a stran se bude automaticky uvažovat, že se volič zdržel hlasování u těch, kterým nedal ani kladný ani záporný hlas. O zvolení bude v komunálních a senátních volbách rozhodovat počet kladných hlasů po odečtení záporných.

V parlamentních volbách bude dále platit pravidlo, že křesla dostane pouze strana, která po odečtení záporných hlasů bude mít nejméně 5% kladných hlasů z celkového počtu zúčastněných voličů. V platnosti zůstává právo na dotaci pro stranu, která po odečtení záporných hlasů bude mít více než 1,5% kladných hlasů. Nově se zavádí povinnost zaplatit státu obdobným způsobem stanovený poplatek pro strany, které po odečtení kladných hlasů budou mít více než 1,5% záporných hlasů.

Při tomto systému je teoreticky pravděpodobná možnost, že nebude zvolen nikdo. Pak bude následovat druhé kolo voleb, do kterého nepostoupí strany a kandidáti, kteří v prvním kole dostali více záporných hlasů než kladných. Pokud by tak nebyl dostatek kandidátů pro druhé kolo voleb, musí se zaregistrovat strany a kandidáti úplně noví.

Výsledky elektronického hlasování budou k dispozici ihned po uzavření volebních místností, server však zásadně v době ještě probíhajících voleb nebude poskytovat žádné průběžné mezivýsledky. Předpokládá se, že hlasů v obálkách bude celkově méně a jejich sčítání bude rychlejší, takže celkové výsledky voleb budou známy během velmi krátké doby.

Jak předběžně zjišťovali naši vyjednavači, zájem o takto zabezpečené volby projevuje celá Evropská unie a hodlá je zavést ve všech svých členských státech. Zájem jeví i USA a další státy. Pro naše techniky i politiky je to nesmírné ocenění a ukazuje, že i tak malý stát, jako je Česká republika, má světu co nabídnout.